mac无法读取移动硬盘

发布 : 2018-02-28 分类 : Software 浏览 :

解决方案:

  1. 下载Paragon NTFS for Mac,该软件是收费的,但是有10天的试用期

  2. 打开Paragon NTFS for Mac

  3. 选中你的硬盘,点击认证
    20180228151980268888706.png

  4. 重启mac后生效

也可以使用其它软件,如Tuxera

本文作者 : 小凡
原文链接 : https://16bh.github.io/2018/02/28/mac-can-not-read-mobile-HDD/
版权声明 : 本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明出处!
留下足迹