hexo blog中怎么插入歌曲

发布 : 2018-11-12 分类 : Life 浏览 :

如何将音乐添加到文章?

https://music.163.com/#/outchain/2/63738/m/use/html

生成外链即可

本文作者 : 小凡
原文链接 : https://16bh.github.io/2018/11/12/ add-music-to-blog/
版权声明 : 本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明出处!
留下足迹